Aktuality

Fotovoltaické elektrárny a novela Energetického a Stavebního zákona

28. 11. 2022

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schvalována novela Energetického a Stavebního zákona (sněmovní tisk 313), která má usnadnit budování FVE.

Novela energetického a stavebního zákona byla Senátem Parlamentu ČR schválena 11. 1. 2023 (pozn. red.).

Novela Energetického zákona umožní provozovat spotřebitelům provozovat bez licence FVE do celkového instalovaného výkonu 50 kW včetně. Na tuto hodnotu instalovaného výkonu pak budou upraveny i ustanovení Stavebního zákona.

Nově nebude na výstavbu FVE do již zmíněného výkonu v určitých situacích (viz níže) potřeba ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení.

Územní rozhodnutí nebude potřeba v případě, že FVE bude budována v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, s výjimkou kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Stavební povolení nebude potřeba v případě, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Nabytí účinnosti zmíněné novely je v současné době odhadována na polovinu roku 2023.

Závěrem

Dnes pro instalaci FVE zejména hovoří její výhodnost pro dosažení alespoň částečné energetické nezávislosti a získání kontroly nad cenami elektřiny. V budoucnu v důsledku navrhovaných regulací za účelem transformace evropské společnosti na společnost klimaticky neutrální bude hrát disponování zdrojem čisté energie daleko podstatnější roli, než je tomu dnes, a to zejména v případě obchodních společností. Instalace FVE se promítne jak v jejich ESG reportingu, který má v budoucnu hrát podstatnou roli i v získávání externího financování ze strany finančních institucí, tak, v případě vlastníků komerčních budov, v celkových nákladech na pořízení emisních povolenek.

Autor: Pavel Kubíska

Přečtěte si také předchozí díly minimiseriálu o fotovoltaických elektrárnách:
Díl 1.: Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona
Díl 2.: Fotovoltaické elektrárny z pohledu energetického zákona
Díl 3.: Fotovoltaické elektrárny a budoucí regulace
Díl 4.: Fotovoltaické elektrárny a dotace