Aktuality

Fotovoltaické elektrárny z pohledu energetického zákona

9. 11. 2022

Druhý článek týkající se realizace FVE (fotovoltaická elektrárna) se věnuje FVE z pohledu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“). Ve vztahu k instalaci FVE a výrobě elektřiny Energetický zákon obecně určuje, že výroba elektřiny je předmětem podnikání v energetických odvětvích. K podnikání v energetických odvětvích je dle Energetického zákona nutné získat licenci. Z povinnosti získat licenci však Energetický zákon stanovuje i případy, kdy licence pro výrobu elektřiny není potřeba.

Licence není potřeba

Získání licence pro výrobu elektřiny není potřeba ve dvou případech. Prvním je situace, kdy FVE není vůbec připojena k distribuční nebo přenosové soustavě (dále jen „El. soustava“). Pokud není FVE připojena k El. soustavě, tak není ani omezen výkon instalovaného výkonu. Druhým je situace, že FVE je sice připojena k El. soustavě, avšak její instalovaný výkon nepřevyšuje 10 kW a vyrobená elektřina je primárně použita pro vlastní spotřebu.

Zástupci prvního příkladu jsou např. výrobní podniky s náročnější spotřebou elektrické energie, kterým vyrobená elektřina z FVE sníží jejich celkový odběr elektřiny z El. soustavy. Mezi druhý případ se typicky řadí instalace FVE na rodinných domech, které primárně vyrobenou elektřinu spotřebují a do El. soustavy dodávají jenom přebytky takto vyrobené elektřiny.

Nutnost licence a zákonné požadavky

Z výše uvedeného tak vyplývá, že získat licenci pro výrobu elektřiny je potřeba za situace, kdy má mít zamýšlená FVE instalovaný výkon vyšší než 10 kW a zároveň má dojít k propojení FVE s El. soustavou.

Podmínky pro udělení licence a následné podmínky podání žádosti o ní upravuje Energetický zákon v § 5 a násl. Podmínky stanovené Energetickým zákonem jsou: plná svéprávnost; bezúhonnost; odborná způsobilost, popř. stanovení odpovědného zástupce; splnění technických předpokladů; splnění finančních předpokladů od inst. výkonu 200 kW a doložení vlastnického nebo užívacího práva k FVE.

V případě právnické osoby prokazují první dvě podmínky všichni členové jejího statutárního orgánu. Odbornou způsobilostí se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání technického směru s maturitou a 6 let praxe v oboru. V případě, že je instalovaný výkon FVE do 1 MW, tak je podmínka odborné způsobilosti splněna, pokud má žadatel vyučení v oboru a 3 roky praxe, popř. pokud má osvědčení o rekvalifikaci v oboru provozu malých energetických zdrojů. Odborná způsobilost není vyžadována u FVE do 20 kW instalovaného výkonu. V případě, že je žadatelem právnická osoba, tak musí mít ustanoveného odpovědného zástupce, který splňuje podmínky dle § 6 Energetického zákona.

Technickými předpoklady se rozumí, že instalace FVE má všechny potřebné revize, osvědčení a povolení, které prokazují její bezpečnost a opravňují žadatele k jejímu užívání.

Dalším uvedeným požadavkem je splnění finančních předpokladů, které se však vztahují jen na žadatele, kteří chtějí vydat licenci na výrobu elektřiny ze zdroje s instalovaným výkonem 200 kW a výše. Splněním finančních požadavků se rozumí prokázání schopnosti zabezpečit provozování FVE na uspokojit všechny závazky na období alespoň 5 let. Energetický zákon dále uvádí, že finančně způsobilý není ten, kdo má evidované nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.

Podmínky pro splnění technických a finančních předpokladů stanovené Energetickým zákone jsou dále podrobněji upraveny ve vyhlášce č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetice.

Poslední podmínka, tedy doložení vlastnického nebo užívacího práva je prokázána, pokud žadatel předloží dokumenty, které svědčí o tom, že instalovaná FVE náleží do jeho majetku, např. výpis z katastru nemovitostí spolu se smlouvou o dílo na vybudování FVE, či prokáže, že k vybudované FVE má užívací práva, např. uzavřenou pachtovní smlouvu.

Oprávnění a povinnosti držitele licence

Pokud je žádost o udělení licence pro výrobu elektřiny úspěšný a žadatel obdrží od Energetického regulačního úřadu licenci, tak je oprávněn v rozsahu udělené licence:

připojit své zařízení k El. soustavě za podmínek Pravidel provozování přenosové soustavy nebo Pravidel provozování distribuční soustavy; dodávat vyrobenou elektřinu třetím osobám za využití El. soustavy, nebo přímým vedením; dodávat vyrobenou elektřinu pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností; nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu El. soustavy; omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny třetím osobám při neoprávněném odběru elektřiny; a nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své výrobny elektřiny.

Kromě oprávnění přináší udělená licence pro výrobu elektřiny i povinnosti. Tyto povinnosti lze rozdělit na technické a administrativní. Technickými povinnostmi lze rozumět povinnosti, které souvisí s udržováním FVE v provozuschopném a bezpečném stavu a dále mít zajištěn dostatek kvalifikovaných pracovníků. Mezi administrativní povinnosti se řadí zejména povinnosti vůči třetím osobám, kterým je elektřina dodávána a pravidelná informační povinnost výrobce elektřiny vůči provozovatelům El. soustavy, energetickému úřadu, MPO a operátorovi trhu.

Závěrem

Podmínky pro výrobu elektřiny upravuje Energetický zákon, který stanovuje, že získat licenci pro výrobu elektřiny je nutné jen v případě, že FVE bude mít instalovaný výkon vyšší než 10 kW a zároveň dojde k propojení FVE a El. soustavy. V případě, že je instalovaný výkon FVE do 10 kW, nebo k propojení FVE o libovolném výkonu a El. soustavy nedojde, tak není nutné o licenci žádat.
Z licence pro výrobu elektřiny plynou pro jejího držitele také konkrétní oprávnění a povinnosti. Mezi nejzásadnější oprávnění patří právo dodávat vyrobenou elektřinu prostřednictvím El. soustavy buď dalším vlastním odběrným místům nebo i třetím osobám. Mezi povinnosti patří zejména povinnost udržovat FVE v bezpečném technickém stavu a dále pravidelná informační povinnost vůči ostatním osobám zajišťujícím provoz elektrizační soustavy.

Přečtěte si také tyto díly minimiseriálu o fotovoltaických elektrárnách:
Díl 1.: Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona
Díl 3.: Fotovoltaické elektrárny a budoucí regulace
Díl 4.: Fotovoltaické elektrárny a dotace
Díl 5.: Fotovoltaické elektrárny a novela Energetického a Stavebního zákona

Autor: Pavel Kubíska