Aktuality

Fotovoltaické elektrárny z pohledu energetického zákona

9. 11. 2022

Text aktualizován 18. 1. 2023

Druhý článek týkající se realizace FVE (fotovoltaická elektrárna) se věnuje FVE z pohledu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“). Ve vztahu k instalaci FVE a výrobě elektřiny Energetický zákon obecně určuje, že výroba elektřiny je předmětem podnikání v energetických odvětvích. K podnikání v energetických odvětvích je dle Energetického zákona nutné získat licenci. Z povinnosti získat licenci však Energetický zákon stanovuje i případy, kdy licence pro výrobu elektřiny není potřeba.

Licence není potřeba

Získání licence pro výrobu elektřiny není potřeba ve dvou případech. Prvním je situace, kdy FVE není vůbec připojena k distribuční nebo přenosové soustavě1 (dále jen „El. soustava“). Pokud není FVE připojena k El. soustavě, není omezen ani instalovaný výkon. Druhým je situace, že FVE je sice připojena k El. soustavě, avšak její instalovaný výkon nepřevyšuje 10 kW a vyrobená elektřina je primárně použita pro vlastní spotřebu. Od účinnosti novely Energetického zákona a Stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.), která byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 313 a Senátem Parlamentu schválena dne 11. 1. 2023 jako senátní tisk č. 32 („Novela“) dojde k navýšení hranice instalovaného výkonu FVE, kdy není potřeba žádat o licenci na 50 kW; nabytí účinnosti Novely se předpokládá mezi únorem a březnem 2023.

Zástupci prvního příkladu jsou např. výrobní podniky s náročnější spotřebou elektrické energie, kterým vyrobená elektřina z FVE sníží jejich celkový odběr elektřiny z El. soustavy. Mezi druhý případ se typicky řadí instalace FVE na rodinných domech, které primárně vyrobenou elektřinu spotřebují a do El. soustavy dodávají jenom přebytky takto vyrobené elektřiny.

Nutnost licence a zákonné požadavky

Z výše uvedeného tak vyplývá, že získat licenci pro výrobu elektřiny je potřeba za situace, kdy má mít zamýšlená FVE instalovaný výkon vyšší než 10 kW, po účinnosti Novely 50 kW, a zároveň má dojít k připojení FVE k El. soustavě.

Podmínky pro udělení licence a následné podmínky podání žádosti o ní upravuje Energetický zákon v § 5 a násl. Podmínky stanovené Energetickým zákonem jsou:

 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • odborná způsobilost, popř. stanovení odpovědného zástupce,
 • splnění technických předpokladů,
 • splnění finančních předpokladů od inst. výkonu 200 kW a
 • doložení vlastnického nebo užívacího práva k FVE.

V případě právnické osoby prokazují první dvě podmínky všichni členové jejího statutárního orgánu. Odbornou způsobilostí se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání technického směru s maturitou a 6 let praxe v oboru. V případě, že je instalovaný výkon FVE do 1 MW, je podmínka odborné způsobilosti splněna, pokud má žadatel vyučení v oboru a 3 roky praxe, popř. pokud má osvědčení o rekvalifikaci v oboru provozu malých energetických zdrojů. Odborná způsobilost není vyžadována u FVE do 20 kW, po přijetí Novely u FVE do 50 kW, instalovaného výkonu. V případě, že je žadatelem právnická osoba, musí mít ustanoveného odpovědného zástupce, který splňuje podmínky dle § 6 Energetického zákona.

Technickými předpoklady se rozumí, že instalace FVE má všechny potřebné revize, osvědčení a povolení, které prokazují její bezpečnost a opravňují žadatele k jejímu užívání.

Dalším uvedeným požadavkem je splnění finančních předpokladů, které se však vztahují jen na žadatele, kteří chtějí vydat licenci na výrobu elektřiny ze zdroje s instalovaným výkonem 200 kW a výše. Splněním finančních požadavků se rozumí prokázání schopnosti zabezpečit provozování FVE na uspokojit všechny závazky na období alespoň 5 let. Energetický zákon dále uvádí, že finančně způsobilý není ten, kdo má evidované nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.

Podmínky pro splnění technických a finančních předpokladů stanovené Energetickým zákonem jsou dále podrobněji upraveny ve vyhlášce č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetice.

Poslední podmínka, tedy doložení vlastnického nebo užívacího práva je prokázána, pokud žadatel předloží dokumenty, které svědčí o tom, že instalovaná FVE náleží do jeho majetku, např. výpis z katastru nemovitostí spolu se smlouvou o dílo na vybudování FVE, či prokáže, že k vybudované FVE má užívací práva, např. uzavřenou pachtovní smlouvu.

Oprávnění a povinnosti držitele licence

Pokud je žádost o udělení licence pro výrobu elektřiny úspěšný a žadatel obdrží od Energetického regulačního úřadu licenci, je oprávněn v rozsahu udělené licence:

 • připojit své zařízení k El. soustavě za podmínek Pravidel provozování přenosové soustavy nebo Pravidel provozování distribuční soustavy,
 • dodávat vyrobenou elektřinu třetím osobám za využití El. soustavy, nebo přímým vedením,
 • dodávat vyrobenou elektřinu pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností,
 • nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu El. soustavy
 • omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny třetím osobám při neoprávněném odběru elektřiny, a
 • nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své výrobny elektřiny.

Kromě oprávnění přináší udělená licence pro výrobu elektřiny i povinnosti. Tyto povinnosti lze rozdělit na technické a administrativní. Technickými povinnostmi lze rozumět povinnosti, které souvisí s udržováním FVE v provozuschopném a bezpečném stavu, a dále mít zajištěn dostatek kvalifikovaných pracovníků. Mezi administrativní povinnosti se řadí zejména povinnosti vůči třetím osobám, kterým je elektřina dodávána, a pravidelná informační povinnost výrobce elektřiny vůči provozovatelům El. soustavy, energetickému úřadu, MPO a operátorovi trhu.

Závěrem

Podmínky pro výrobu elektřiny upravuje Energetický zákon, který stanovuje, že získat licenci pro výrobu elektřiny je nutné jen v případě, že FVE bude mít instalovaný výkon vyšší než 10 kW a zároveň dojde k propojení FVE a El. soustavy. V případě, že je instalovaný výkon FVE do 10 kW, nebo k propojení FVE o libovolném výkonu a El. soustavy nedojde, není nutné o licenci žádat. Účinností Novely dojde ke zvýšení hranice instalovaného výkonu FVE, u kterých nebude nutné žádat o licenci pro výrobu elektřiny na 50 kW.

Z licence pro výrobu elektřiny plynou pro jejího držitele také konkrétní oprávnění a povinnosti. Mezi nejzásadnější oprávnění patří právo dodávat vyrobenou elektřinu prostřednictvím El. soustavy buď dalším vlastním odběrným místům nebo i třetím osobám. Mezi povinnosti patří zejména povinnost udržovat FVE v bezpečném technickém stavu a dále pravidelná informační povinnost vůči ostatním osobám zajišťujícím provoz elektrizační soustavy.

________________________________________________________________________________________________________________

1 Definice distribuční soustavy stanovuje Energetický zákon v §2 odst. 2 písm. a) bodu 1. a definice přenosové soustavy je obsažena v bodu 10. téhož ustanovení.

Autor: Pavel Kubíska

Přečtěte si také tyto díly minimiseriálu o fotovoltaických elektrárnách:
Díl 1.: Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona
Díl 3.: Fotovoltaické elektrárny a budoucí regulace
Díl 4.: Fotovoltaické elektrárny a dotace
Díl 5.: Fotovoltaické elektrárny a novela Energetického a Stavebního zákona