Aktuality

Chystaná právní úprava práce z domova

27. 4. 2023

Text byl dne 19. 5. 2023 aktualizován samostatným článkem, přístupným po kliknutí na tento odkaz

V prvním dubnovém týdnu letošního roku předložila vláda ČR Poslanecké sněmovně k projednání návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce („ZP“), která transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii („Novela“). Novela mimo jiné zavádí právní úpravu pravidel práce na dálku (tzv. homeoffice), která se stala po pandemii covid-19 velmi aktuálním tématem.

Novela zpřesňuje a nově pojímá ustanovení § 317 ZP, které se již nyní věnuje právní úpravě pracovněprávních vztahů zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době.

Homeoffice nově možný jen na základě písemné dohody

Na základě Novely bude výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele („Práce na dálku“), možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nařídit Práci na dálku bude moci zaměstnavatel jednostranně bez dohody rovněž jen v písemné formě a jen na nezbytně nutnou dobu v případech dle krizového zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví, samozřejmě jen tehdy, bude-li místo výkonu Práce na dálku pro výkon práce způsobilé.

Písemná dohoda může být uzavřena jako samostatný dokument nebo může být součástí pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Žádost o Práci na dálku

Kterýkoli zaměstnanec, u něhož to umožňuje povaha vykonávané práce, bude moci zaměstnavatele požádat o umožnění výkonu Práce na dálku. Zaměstnavatel není povinen takové žádosti vyhovět, ledaže o tuto formu pracovního zapojení požádá těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnankyně či zaměstnanec pečující o dítě mladší 9 let nebo o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Nevyhovění žádosti bude muset zaměstnavatel v každém případě písemně odůvodnit.

Ukončení Práce na dálku

Závazek z písemné dohody o Práci na dálku bude možné ukončit:

(i) písemnou dohodou ke sjednanému dni, nebo

(ii) výpovědí ze strany zaměstnance či zaměstnavatele z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15ti denní výpovědní lhůtou (pokud jde o osoby vyjmenované v předchozím odstavci, zde bude výpověď Práce na dálku možná pouze z vážných provozních důvodů nebo neumožňuje-li Práci na dálku povaha vykonávané práce).

Náklady spojené s výkonem Práce na dálku

Dle Novely bude zaměstnavatel povinen zaměstnanci hradit náklady spojené s výkonem Práce na dálku, které nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Konkrétně poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každou započatou hodinu Práce na dálku paušální částku ve výši úhrnu průměrných nákladů na plyn, elektřinu, dodávku tepla a vody, odvod odpadních vod a odvoz komunálního odpadu apod., za jednu dospělou osobu v průměrné české domácnosti za 1 hodinu, a to podle údajů zveřejněných ČSÚ. Tím však není dotčeno právo zaměstnance na náhradu jiných druhů prokázaných nákladů, které mu vznikly ve spojitosti s výkonem Práce na dálku.

Paušální částka

Paušální částka bude dle Novely činit 2,80 Kč za započatou hodinu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak bude výši paušální částky určovat vyhláškou v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku, nebo v mimořádném termínu, dojde-li ke zvýšení nebo snížení hodnoty údaje o úhrnu průměrných nákladů nejméně o 20 % v porovnání s paušální částkou naposledy obsaženou v ZP nebo vyhlášce.

Zaměstnancům, kterým není poskytován plat, tj. zaměstnancům zaměstnavatele podnikatelského charakteru, může být poskytována paušální částka vyšší.

Kontakt s pracovištěm

Zároveň bude dle Novely zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu Práci na dálku nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci, v případě že o to zaměstnanec bude mít zájem, a to z důvodu, aby se předcházelo případnému pocitu izolace.

I nadále po Novele bude platit

Na pracovněprávní vztah zaměstnance, který vykonává Práci na dálku a zároveň se dohodne se zaměstnavatelem, že pro něj bude konat sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje ZP s tím, že:

(i) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,

(ii) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu (ovšem se zákonnými výjimkami), a

(iii) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Stav přijímání Novely pro Vás budeme nadále sledovat. Po jejím přijetí či již nyní jsme připraveni Vám pomoci s nastavováním právního režimu homeoffice u Vašich zaměstnanců.

Autoři: Klára Biskupová, Adam Leš