Souhlas s uchováním osobních údajů

Tímto dobrovolně uděluji příjemci:

společnosti INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 049 98 367, se sídlem Ostrovní 2064/5, Nové
Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
C 256818, e-mailový kontakt: office@invicta-law.cz („Společnost“),

souhlas se zpracováním osobních údajů k dále specifikovanému účelu a při zachování a dodržení uvedených podmínek níže uvedených.

Účel zpracování:

Konání výběrových řízení pořádaných Společností, evidování uchazeče o zaměstnání jakožto
potenciálního zaměstnance, evidování zájemce o spolupráci jakožto potenciální spolupracující
subjekt Společnosti.

Rozsah a doba zpracování na základě tohoto souhlasu: 

Životopis včetně osobních údajů v něm uvedených, ve verzi a rozsahu, jaká byla uchazečem
Společnosti zaslána či jinak poskytnuta.

Souhlas je udělen na dobu jednoho (1) roku od udělení.

Práva subjektu údajů: 

Mezi práva patří zejména: právo na přístup k osobním údajům, právo osobní údaje opravit či doplnit,
právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých
případech, právo požadovat přenesení údajů, právo na výmaz osobních údajů v určitých případech
a další práva vyplývající z platných právních předpisů.

Blíže dle Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na: Informace o zásadách zpracovávání a ochraně osobních údajů.

Právo odvolat souhlas:

Jsem si vědom/a skutečnosti, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv
písemně odvolat, a to zasláním písemného odvolání souhlasu na kontaktní e-mailovou adresu
office@invicta-law.cz.

Souhlas je udělen v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).