Informace o zásadách zpracovávání a ochraně osobních údajů

INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s příslušnými právními předpisy, poskytnout subjektům
informace o zpracování jejich osobních údajů Společnosti a dalšími subjekty zde uvedenými, vše
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(„Nařízení“), a další platnou právní úpravou. Tyto informace o zásadách zpracování a ochraně
osobních údajů obsahují základní informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým
způsobem a také jak je zajištěna jejich ochrana.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, za pomoci kterých lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 049 98 367,
se sídlem Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 256818 („Společnost“), a to za účelem výkonu své podnikatelské
činnosti, která spočívá v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva
a podnikání, včetně poradenství ekonomického, daňového, pořádání odborných seminářů
a vzdělávacích či jiných společenských akcí.

Účel zpracování osobních údajů:

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, které jsou nezbytné pro plnění závazků ze smluv,
případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření
smlouvy. Zásady v tomto dokumentu uvedené se vztahují na zpracování veškerých údajů při
komunikaci se Společností (i prostřednictvím e-mailu či telefonu), během trvání obchodního vztahu,
na údaje prováděné Společnosti během používání webových stránek www.invicta-law.cz, a na osobní
údaje, které jsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti.

Mezi konkrétní účely zpracování patří:

 • plnění právních povinností, plnění smluv (včetně jejich sjednání);
 • zasílání obchodních sdělení, cílení reklamy, nabídka služeb a produktů;
 • ochrana oprávněného zájmu Společnosti a třetích osob (klientů);
 • vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nacházejících se na
  webových stránkách Společnosti;
 • výběrová řízení a zpracování údajů o uchazečích.

Konkrétně se jedná o tyto údaje:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb,
zasíláním obchodních sdělení a uzavřenými smlouvami. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá
v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Nejčastěji jde o:

 • jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, IČO, DIČ, rodné číslo, číslo průkazu
  totožnosti, státní občanství, národnost, rodinný stav, informace o mzdě či platu, pracovní
  pozice, informace o postavení jakožto orgánu společnosti, která je klientem;
 • telefonní číslo, e – mailová adresa, číslo účtu a jiné transakční údaje, daňové doklady;
 • informace uvedené v životopise, fotografie, informace o vzdělání, praxi, další relevantní
  profesní informace v přiměřeném rozsahu;
 • IP adresa, MAC adresa, údaje z tzv. cookies při návštěvě našich webových stránek, jako např.
  zvolený jazyk, standardní měření návštěvnosti webových stránek;
 • další informace týkající se klienta či třetích osob.

Dále mohou být zpracovávány také osobní údaje třetích osob, tj. osobní údaje zaměstnanců,
zákazníků, klientů či dodavatelů Společnosti a dalších osob podílejících se na spolupráci se
Společností, popř. veškeré údaje, které Společnost obdrží v souvislosti s uzavřením či plněním
smlouvy, to za účelem plnění smluv. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního
vztahu či po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou zpracovávány
v případě, že vznikne odůvodněná potřeba v závislosti na konkrétní případ.

Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon
o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření
obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou newsletteru) v případě, že
jste takové zasílání přímo neodmítli.

Zpracování na základě uděleného souhlasu:

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Společnosti pro účely zasílání
personalizovaných marketingových sdělení či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů
Společnosti, a to prostřednictvím e-mailu, formuláře či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že
poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně odvolat. Souhlas je
poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na jiná plnění ze smluv.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Společnost. Společnost při plnění svých závazků a povinností ze
smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají
osobní údaje předané Společností, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní
údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využívat jinak. Jedná se zejména o následující
subjekty: dodavatelé IT technologií, náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb, bankovní instituce,
další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů, pojišťovny, účetní
a daňoví poradci, zaměstnanci Společnosti, marketingoví poradci, státní orgány a další subjekty v
rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Vaše osobní údaje mohou být za předpokladu určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům
(soudům, policii, finančním úřadům apod.), nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům
v rozsahu stanoveném zákonnými normami.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme:

Vaše údaje, jež jsou konkrétně specifikování níže jsme oprávněni zpracovávat po dobu nezbytně
nutnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny nebo po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy, tj. po dobu: (i) trvání právního a obchodního vztahu či po dobu nezbytnou k vyřízení
požadavku, (ii) po dobu stanovenou právním předpisem, (iii) v odůvodněném a potřebném rozsahu
také po skončení právního vztahu a obchodního stavu, to vše však na dobu případného odvolání
souhlasu, pokud bylo potřeba jeho udělení.

U subjektů údajů nedochází v rámci zpracovávání jejich osobních údajů k automatizovanému
rozhodování ani profilování.

Odvolání souhlasu a další práva:

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na
předchozím souhlasu. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním e-mailu nebo dopisu na níže
uvedené kontakty. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti. Některé Vaše
osobní údaje jsou ovšem nezbytné pro řádné plnění vyplývající z uzavřené smlouvy. Ty zpracováváme
bez ohledu na souhlas či jeho následné odvolán po dobu nezbytně nutnou. To platí také pro plnění
povinností Společnosti vyplývající z platného právního řádu a obecně závazných předpisů.

Mezi Vaše další práva patří zejména: právo na přístup k osobním údajům, právo osobní údaje opravit
či doplnit, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
v určitých případech, právo požadovat přenesení údajů, právo na výmaz osobních údajů v určitých
případech a další práva vyplývající z Nařízení.

Pro vyřizování Vašich případných odvolání souhlasu, podnětů a stížností slouží e-mailová adresa recepce@invicta-law.cz. Pro zaslání doporučeného dopisu prosím využijte adresu sídla Společnosti.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Společnost oprávněna účtovat poplatek v přiměřené výši, popřípadě realizaci požadavku odmítnout. O tomto postupu Vás Společnost bude případně informovat.

S ohledem na specifický charakter činností Společnosti (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů Společností se můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e – mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 15. 2. 2022 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na stránce Informace o zásadách zpracovávání a ochraně osobních údajů.