Aktuality

Potvrzeno – podobu stavebního záměru lze změnit i v odvolacím řízení!

8. 1. 2024

Z praxe víme, že povolování stavebních záměrů je velice komplexní činnost. V průběhu povolovacího procesu tak může vyvstat potřeba podobu stavebního záměru změnit.

Změna může spočívat v upřesnění dílčích chyb či doplnění chybějících podkladů. Často však může vzniknout potřeba záměr výrazněji změnit – typicky v důsledku námitek účastníků řízení.

Otázku možnosti upřesňovat projektovou dokumentaci či doplňovat v odvolacím řízení chybějící podklady zodpověděly správní soudy již před několika lety. Tato možnost se připouštěla za předpokladu, že účastníci řízení byli s těmito upřesněními či doplněními seznámeni a odvolací orgán jim dal možnost se k nim vyjádřit.

Otázka možnosti výraznější změny projektové dokumentace, a tedy podoby stavebního záměru, zůstávala judikatorně dlouho nevyřešena. Nedávno však Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, ve kterém právě tuto otázku výslovně řeší.

Dle uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu je změna projektové dokumentace v odvolacím řízení možná. Podmínkou je, že dochází ke zmenšení původního stavebního záměru žadatele. Žadatel je tak oprávněn v odvolacím řízení např. zmenšit objem stavebního záměru, snížit jeho výšku, ubrat některý původně navrhovaný stavební objekt apod. V takovém případě je odvolací stavební úřad povinen s navrženou změnou záměru seznámit všechny účastníky, posoudit ji a ve věci vydat meritorní rozhodnutí. Nemá tak docházek k vracení celé věci zpět na první stupeň či k odmítání povolit záměr ve změněné podobě.

Nejvyšší správní soud tak otevřel možnost v odvolacím řízení odstranit i vady záměru vytknuté v rozhodnutí prvostupňového stavebního úřadu, které spočívají v jeho základních parametrech jako je výška či objem.

Zároveň nás těší, že Nejvyšší správní soud potvrdil správnost našeho právního názoru na tuto problematiku, neboť v současné době zastupujeme klienty v několika obdobných případech u odvolacích stavebních úřadů.

Autoři: Milan Prieložný, Pavel Kubíska