Aktuality

Novela občanského zákoníku ruší až na výjimky předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu

5. 4. 2020

Novela, kterou 19. 3. 2020 schválil Senát a čeká tak jen na podpis prezidenta, výrazným způsobem omezí předkupní právo spoluvlastníků. Navrhovaná úprava vrací zpět znění zákona, které bylo účinné do 21. 12. 2017, přičemž předpokládaná účinnost novely je stanovena na 1. 7. 2020. Původní vládní návrh novely, který počítal pouze se zrušením předkupního práva ve vztahu ke spoluvlastnickým podílům např. na garážových a sklepních jednotkách v bytových domech, tak byl významně rozšířen a ruší praxí tolik kritizované znovuzavedení předkupního práva z před dvou let.

Ustanovení § 1124 obč. z. nově po vzoru předchozí úpravy předkupní právo zavádí pouze pro ty spoluvlastníky, kteří svůj spoluvlastnický podíl např. zdědili, tj. nemohli vznik spoluvlastnictví ovlivnit, přičemž toto předkupní právo trvá pouze po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví a poté zaniká (tj. typicky od vypořádání dědictví). Novela tak omezuje dosavadní pojetí předkupního práva spoluvlastníků, které bylo časově neomezené a uplatnilo se bez ohledu na důvod vzniku spoluvlastnictví.

Předkupní právo podle předchozího odstavce se neuplatní, pokud spoluvlastník převádí svůj podíl jinému spoluvlastníkovi či manželovi, sourozenci, příbuznému v řadě přímé. Předkupní právo naopak spoluvlastníci mají i v případě, kdy spoluvlastník svůj podíl hodlá někomu převést bezúplatně (darovat), v takovém případě mají spoluvlastníci právo vykoupit podíl za cenu obvyklou (dle § 492 obč.z.), a to poměrně podle velikosti svých podílů, neujednají-li si jinak.

Ustanovení § 1125 obč. z. nově opět upravuje spoluvlastnictví k zemědělskému závodu. Pokud takové spoluvlastnictví rovněž jako v předchozím případě vzniklo způsobem, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, svědčí jim časově neomezené předkupní právo, a to i k dědickému podílu, pokud je předmětem pozůstalosti zemědělský závod. Pokud však spoluvlastník zemědělského závodu převádí svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem ze zákona, nebo jinému spoluvlastníkovi, předkupní právo ostatních spoluvlastníků se neuplatní, stejně tak v případě, pokud se některý ze spoluvlastníků svého předkupního práva písemně vzdá.

Zdroj:

Senátní tisk č. 204

SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 – 1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 473 – 481.