Aktuality

Nevěřte vždy státem předloženému znaleckému posudku. Cena vyvlastňovaného pozemku může být vyšší

16. 10. 2023

Vyvlastnění patří mezi nejvýraznější zásahy do vlastnického práva. Na tuto skutečnost pamatuje již Listina základních práv a svobod a vymezuje pravidla, která je při vyvlastňování nutno dodržet. Vyvlastnění majetku je dle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Tyto podmínky je třeba splnit kumulativně.

V tomto článku se zaměříme na poslední zmíněnou podmínku, kterou je náhrada za vyvlastněný majetek. Upozorníme také na konkrétní případ, kdy dojde k nesprávnému ocenění vyvlastňovaného pozemku, který je dle evidence v katastru nemovitostí formálně veden jako zemědělský, a při oceňování vyvlastnitel nepřihlédne k územnímu plánu, podle kterého je pozemek určen k zastavění.

Postup při stanovení náhrady za vyvlastnění, resp. výkupní ceny, upravuje zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Pro účely ocenění vyvlastňovaného pozemku lze podle tohoto zákona použít dva hlavní způsoby. Prvním je určení dle ceny zjištěné neboli administrativní a druhým dle ceny obvyklé, tedy skutečně dosažené při obdobných prodejích v minulosti.

Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě („zákon o vyvlastnění“), se primárně použije cena obvyklá, ledaže by tato byla nižší, než cena zjištěná (administrativní vypočtená podle pravidel vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška).

Zákon o vyvlastnění dále stanoví, že náhrada se vyměřuje v takové výši, aby odpovídala majetkové újmě, která se v důsledku vyvlastnění projeví u vlastníka vyvlastňované věci. K tomu se vyjádřil také Nejvyšší soud, který ve svém rozsudku ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5247/2015, uvádí: „…při stanovení náhrady za vyvlastnění je třeba vycházet z toho (má být zohledněno), že vyvlastňovanému náleží náhrada ve výši obvyklé ceny, v takové výši, aby odpovídala majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění, a že se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku. Je tedy zřejmé, že náhrada za vyvlastnění má vyvlastňovanému zajistit, aby mu nevznikla majetková újma.“

V praxi se však stává, že znalecký posudek předložený vyvlastnitelem (typicky státem nebo jím zřízeným subjektem) výše uvedená kritéria nezohledňuje. Vezmeme-li v úvahu pozemek, který je formálně evidován jako pozemek zemědělský, ale územním plánem je určen k zastavění, považoval by se pro účely určení ceny zjištěné za „jiný pozemek“ (dle ustanovení § 9 odst. 4 oceňovací vyhlášky). Byl by tedy oceněn jako stavební, ale takto zjištěná cena by byla ponížena koeficientem 0,3. Mohlo by tedy dojít k situaci, že tato zjištěná cena bude nižší než cena obvyklá, což je pro vyvlastňovaného (tj. vlastníka pozemku) nevýhodné.

Dále v praxi dochází k situacím, že znalecký posudek sice pracuje s cenu obvyklou, avšak nezohledňuje začlenění pozemku do funkční plochy územního plánu předurčující pozemek k zastavění. Znalecký posudek pak srovnává ceny realizovaných prodejů pozemků podobných tvarů, výměr či umístění, avšak bez ohledu na jejich zařazení do alespoň obdobné funkční plochy v územním plánu. Takový výpočet je pak pro vlastníka pozemku opět nevýhodný, jelikož určuje cenu obvyklou pro zemědělský pozemek, nikoliv pro pozemek určený k zastavění.

Nejvyšší soud se k problematice správného stanovení výše náhrady v návaznosti na obvyklou cenu vyjádřil opětovně ve svém rozsudku ze dne 28. 6. 2021, sp. zn. 24 Cdo 1291/2020 a konstatoval: „Vyvlastňovanému by přiznaná náhrada měla v zásadě umožnit pořízení srovnatelné nemovitosti.“ Z uvedeného je zřejmé, že znalecký posudek by měl zohledňovat veškerá kritéria, která jsou relevantní pro určení obvyklé ceny vyvlastňovaného pozemku. Takovým kritériem je jednoznačně i skutečnost, že pozemek je účinným územním plánem určen k zastavění. Podle našeho názoru by znalecký posudek měl porovnat ceny prodejů takových pozemků, které jsou kvalitativně srovnatelné i např. tím, že jejich vlastník v době vyvlastnění již zahájil úkony směřující k povolení svého stavebního záměru (např. existence územní studie či souhlasné stanovisko odboru územního plánování). Jedině tak bude zajištěno splnění požadavku Nejvyššího soudu, aby přiznaná náhrada v zásadě umožňovala pořízení srovnatelné nemovitosti.

Pro úplnost uvádíme, že při stanovení ceny obvyklé se nepřihlíží ke zhodnocení či znehodnocení vyvlastňovaných či sousedních pozemků čistě v důsledku určení vyvlastňovaných pozemků k zastavění pro vyvlastňovaný účel (tj. např. výstavba dálnice cenu pozemků nezvyšuje ani nesnižuje).

Závěrem je důležité zdůraznit, že znalecký posudek je pro určování výkupní ceny stěžejní a je třeba dát si pozor, aby zohledňoval minimálně skutečnost, že je vyvlastňovaný pozemek územním plánem určen k zastavění. Nesprávnému ocenění je vhodné se bránit. Zákon o vyvlastnění umožňuje vyvlastňovanému předložit znalecký posudek vyhotovený na jeho žádost, a to do 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. Pokud bude takto předložený posudek vypracován správně, mělo by se z něj při určování náhrady vycházet.

Autoři: Milan Prieložný, Tereza Šmídová