Aktuality

Běh lhůt v době nouzového stavu

16. 4. 2020

Správní řád přímo neřeší otázku běhu procesních lhůt v době vyhlášeného nouzového stavu. Jelikož je ale s jeho vyhlášením spojena řada omezení, které znemožňují/ztěžují dodržení lhůt, vydalo Ministerstvo vnitra stanovisko, které doporučuje následující postup:

I. V případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu

– může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu), jelikož se jedná o závažné důvody jež nastaly bez zavinění účastníka.

– bude ale prováděno individuální řešení případů

– prominutí zmeškání úkonu bude na místě vždy v případech, kdy úkon vyžaduje osobní účast a taková účast nebude možná z důvodu rizika nákazy (typicky asi individuální karanténa)

– důvodem pro prominutí zmeškání úkonu může být zpravidla též ztížená možnost učinit podání poštou

– pozor! Prominout zmeškání úkonu nelze v případě:

a) že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje

b) v případě, kdy by byla způsobena větší újma osobám, které nabyly práva v dobré víře

II. Pokud má účastník možnost podat podání pomocí datové schránky

– v případech, kdy má účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon mohl učinit ve stanovené lhůtě, vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.

-v těchto případech je tedy na účastníkovi, aby svou žádost řádně odůvodnil

Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon.

III. Lhůty pro správní orgány

– lhůty stanovené pro učinění úkonu mají zpravidla pořádkový charakter, bude se tedy pouze přihlížet k nouzovému stavu při posuzování nečinnosti

– v případě lhůt propadných, či s jejichž uplynutím je spojena fikce – nouzový stav toto neovlivní, výjimkou by bylo pouze ustanovení zákona ve vztahu ke lhůtě, které by upravovalo výjimky odůvodňující prodloužení stanovené lhůty

– ohledně lhůt týkajících se soudního řízení se již na žádost soudců bude nejspíš projednávat stavení a přerušení běhu lhůt, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu, takže je možné očekávat podobné projednání i ve vztahu k běhu těchto lhůt

Stanovisko MVČR.