Aktuality

Opětovná možnost vyjádřit se k územnímu plánu města Brna

16. 9. 2022

Na konci června tohoto roku mělo proběhnout schválení územního plánu města Brna. Brněnští zastupitelé však s předloženým návrhem nesouhlasili a vrátili jej pořizovateli k přepracování podle nově schválených pokynů.

Nově udělených pokynů pro zpracování územního plánu je celkem šest. Nejpodstatnější změnou návrhu územního plánu města Brna je z našeho pohledu zejména pokyn na změnu vymezení typu plochy „Plochy bydlení – B“. Ta bude dle pokynu zastupitelstva města Brna rozdělena na dvě nové funkční plochy, a to na plchu „Bydlení individuální“ a plochu „Bydlení hromadné“. Tento pokyn může výrazně změnit zastavitelnost takto dotčených pozemků, kdy na některých z nich půjde nově realizovat jen rodinné domy, namísto domů bytových.

Dalšími pokyny, které mohou mít na vlastníky pozemků výrazný vliv je dále dle našeho názoru pokyn č. 1 a pokyn. č. 6. Dle pokynu č. 1 má dojít ke zpřesnění a doplnění regulace na zástavbu stabilizovaných plochách a také stanovení jejich chráněných hodnot. Ve spojení s pokynem č. 4 – nové vyhodnocení vlivu územního plánu města Brna na stabilizované plochy se dá očekávat, že dojde k celkovému snížení možnosti realizovat nové stavební projekty ve stabilizovaných plochách.

K výrazné proměně možného budoucího využití pozemku může dojít i při zapracování již zmíněného pokynu č. 6. Na základě tohoto pokynu bude muset pořizovatel územního plánu města Brna opět posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání. Lze tak očekávat, že minimálně část z nich bude nově akceptována.

Co to znamená pro vlastníky pozemků a developery?

Pro vlastníky pozemků i investory to znamená opětovné hlídání vývoje návrhu územního plánu města Brna a vyhodnocení navržených změn na jejich pozemky či investiční záměry v území. Nicméně vlastníci pozemků a investoři budou mít opět možnost podat námitky a připomínky k územnímu plánu, neboť se bude opakovat proces jeho projednání s veřejností.

Dalším důsledkem vrácení návrhu brněnského územního plánu k přepracování je zachování platnosti současného územního plánu města Brna a vlastníci pozemků, popř. investoři tak mají stále možnost získat územní rozhodnutí k projektům, které by nemusely být podle nového územního plánu města Brna přípustné.