Aktuality

Od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 budou účinné dva stavební zákony

21. 6. 2022

Novela nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon („Nový stavební zákon“), byla již v květnu odsouhlasena ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou. Minulý týden se předmětnou novelou zabýval Senát, který k ní nepřijal žádné usnesení, ani ji nezařadil na jiné jednání.

Novela Nového stavebního zákona tak projde Senátem díky marnému uplynutí lhůty k jejímu projednání. Lhůta k projednání končí 22. 6. 2022 a po tomto datu bude předmětná novela Nového stavebního zákona postoupena k podpisu prezidentu republiky.

Z důvodu de facto již přijaté předmětné novely dochází k odsunu vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů podřízených přímo státní správě. Zároveň touto novelou dochází k ročnímu odsunu aplikace Nového stavebního zákona oproti původnímu datu ve vztahu ke všem stavbám, které nespadají do kategorie tzv. vyhrazených staveb (viz příloha č. 3 k Novému stavebnímu zákonu). Po toto roční přechodné období, tj. od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 tedy budou účinné dva stavební zákony. Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a Nový stavební zákon.

Pro většinu stavebníků a povolování staveb přijatá novela znamená jediné, a to že až do 30. 6. 2024 se proces povolování staveb nemění a vše bude fungovat jako doposud.

Současná vláda tímto odsunutím účinnosti Nového stavebního zákona pro nevyhrazené stavby získala čas k jeho přepracování. Podoba návrhu faktické změny Nového stavebního zákona nebyla dosud zveřejněna, nicméně dle prozatím známých informací by se změna měla dotknout jen samotné podoby soustavy stavebních úřadů, nikoli již navrženého nového povolovacího procesu.

Přípravy faktické změny Nového stavebního zákona budeme bedlivě sledovat a pravidelně o nich informovat