Aktuality

Novela zákona o ochraně spotřebitele

14. 11. 2022

Dne 10. 11. 2022 byla prezidentovi republiky doručena k podpisu oběma komorami Parlamentu České republiky projednaná novelizace právní úpravy týkající se ochrany spotřebitele („Novela“). Ta se projeví se změnami zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Novela si klade za cíl napravit předchozí nedostatečné transpozice evropských směrnic, kdy má v obecném hledisku dojít ke zlepšení ochrany spotřebitele před nekalými obchodními praktikami. Novela se také dotýká zjednodušení a zefektivnění vynucování povinností stanovených podnikatelům. Současně dochází k nastavení jasných pravidel ohledně soutěžního prostředí podnikatelů.

Konkrétněji Novela mimo jiné přináší úpravu záruky za jakost, práv z vadného plnění a odstupování od smluv. Dojde ke změnám v souvislosti s uzavíráním smluv po telefonu, kdy smlouvy uzavírány tímto způsobem budou platné až okamžikem, kdy prodávající zašle kupujícímu v textové podobě znění smlouvy a kupující ji podepíše, nebo zašle prodávajícímu s ní vyjádřený souhlas elektronicky. Taktéž dochází k úpravě povinností podnikatele ohledně uvádění cen výrobků a jeho recenzí. V neposlední řadě se Novela dotýká nakupování v online prostředí a regulace nevyžádaných obchodních sdělení.