Aktuality

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

7. 12. 2022

V lednu příštího roku nabyde účinnosti novelizace právní úpravy týkající zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“ a „Novela“). Novela byla vyhlášena dne 7. 12. 2022 ve Sbírce zákonů.

Níže si přiblížíme některé z hlavních změn, které Novela přinese.

Práva z vadného plnění

V současnosti je v OZ obsaženo, a to konkrétně v ustanovení § 2165, že „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“. Jedná se tak o faktické vyjádření tzv. zákonné záruky, kterou obsahoval i v minulosti platný občanský zákoník č. 40/1964 Sb.

Po Novele se již definitivně nebude jednat o institut zákonné záruky, ale o lhůtu k uplatnění práva z vadného plnění. Kupující tak bude oprávněn vůči prodávajícímu uplatnit pouze vady, které existovaly v době převzetí dané věci od prodávajícího, a to i v případě, pokud se vada projevila později, konkrétně do dvou let od převzetí. Uvedené neznamená, že vada musí být již v okamžiku převzetí identifikovatelná. Naopak, je předpokládáno, že dojde k jejímu projevení se až po určité době, kdy je věc kupujícím užívána. Prodávajícímu tak pro vyloučení odpovědnosti za předmětnou vadu bude postačovat prokázání skutečnosti, že v době převzetí věc vadou netrpěla. Za ostatní vady tak bude prodávající odpovědný jen v případech, ve kterých poskytne kupujícímu záruku za jakost.

Na rozdíl od obecné úpravy kupní smlouvy zde nedochází ke stanovení lhůty pro vytknutí vady. Uplatní se tedy obecná promlčecí lhůta, která je tříletá. Spotřebiteli tedy není poskytována dvouletá lhůta na vytknutí vady, ale právo na vytknutí vady, která se v této době projeví. Pro vyloučení pochybnosti, že i na právní úpravu obsaženou v ustanovení § 2165 OZ je nutno aplikovat pravidla týkající se stavění lhůt, dochází Novelou k přidání odst. 4 k ustanovení § 2165 OZ, dle kterého „Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 1 a 2 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.“.

Novela však přináší výhodu i pro spotřebitele. Domněnkou se totiž bude mít za to, že v případě, kdy se vada projeví do jednoho roku ode dne převzetí věci, existovala již právě u jejího převzetí. V tomto případě neexistenci vady prokazuje prodávající.

Způsob vyřizování reklamací

Po Novele bude mít spotřebitel dle ustanovení § 2169 a násl. OZ primárně právo na opravu věci či dodání věci nové (nebo její součásti). Ze strany prodávajícího může dojít k odmítnutí odstranění vady v případech, kdy je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Oproti stávajícímu účinnému znění OZ tak bude mít spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, popřípadě na odstoupení od smlouvy, až po splnění následujícího: (i) prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní, (ii) vada se projeví na věci opakovaně, (iii) jedná se o podstatné porušení smlouvy, a (iv) z jednání prodávajícího či z dalších okolností je zřejmé, že předmětná vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Co se týče výše přiměřené slevy, ta se má dle ustanovení § 2171 odst. 2 OZ po Novele určit jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. V odstavci 3 ustanovení § 2171 OZ po Novele bude následně obsaženo omezení, dle kterého nemůže kupující odstoupit od smlouvy, pokud vada není významná, přičemž se má za to, že vada významná není.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Novela také stanovuje, že v těchto 30 dnech musí prodávající o vyřízení reklamace spotřebitele i informovat. V případě řádného nevyřízení vzniká spotřebiteli nárok na odstoupení od smlouvy či slevu z kupní ceny, přičemž volba je na spotřebiteli.

Další změny

Mezi další změny patří například úprava uzavírání smluv po telefonu. Novela stanovuje, že je prodávající povinen ihned na začátku každého hovoru sdělit spotřebiteli obchodní účel hovoru a údaje o jeho totožnosti. Smlouva následně bude uzavřena až ve chvíli, kdy dojde ze strany spotřebitele k akceptaci potvrzení nabídky, které mu bude muset být prodávajícím zasláno v textové podobě.

Dále dojde Novelou k úpravě uživatelských recenzí, kdy dochází k zavedení přísnějších pravidel. Projeví se například povinností uvést, zda prodávající ověřuje jejich důvěryhodnost a jakým způsobem tak činí. V souvislosti s prodejem prostřednictvím e-shopů se Novela týká také úpravy objednávkových tlačítek, ze kterých bude muset být zřetelné, že jejich stisknutím se spotřebitel zavazuje k platbě nebo také pravidel pro uvádění a výpočet slev.

Autorkou článku je Markéta Nawrathová