Aktuality

Náhrada škody a Covid 19

29. 9. 2020

Opatření přijatá v souvislosti s pandemií měla velké dopady na malý i velký business. Konkrétní výpočet škod a žádost o náhradu jsou ale složitější operací, kterou se pokusíme ozřejmit v několika bodech. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme a zkonzultujeme další postup.

Právní rámec přijatých vládních opatření je dán zákonem č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Stěžejním bodem veškerých úvah o tom, zda jsou jednotlivci oprávněni nárokovat škodu jim vzniklou v době nouzového stavu, je § 36 krizového zákona, který dle svého výkladu předpokládá zřejmou objektivní (bez ohledu na zavinění) odpovědnost státu za škodu způsobenou přijatým krizovým opatřením.
Jednatelé, členové představenstva a další osoby v obdobném postavení mají zákonnou povinnost postupovat vůči společnosti s péčí řádného hospodáře, tedy zejména se snažit, aby společnosti nevznikla škoda a případně tuto škodu vymáhat. Škodu je nutné uplatnit do 6 měsíců od okamžiku, kdy se o ní poškozený dozvěděl, a to i v případě, že škoda stále narůstá. V takovém případě doporučujeme předběžně uplatnit částečný nárok za uplynulé období a případnou další škodu nárokovat dodatečně, aby nedocházelo k prekluzi starší části nároku. Lhůta k uplatnění škody tak stále běží a je nutné jednat včas.
Každý žadatel bude muset nejenom konkrétní škodu vyčíslit, ale zároveň prokázat. Pro určení oprávněnosti nároku tak budou důležité tři základní aspekty:

Potenciální škoda musela vzniknout v příčinné souvislosti s přijatým opatřením.
Škodu si poškozený nezpůsobil sám.
V poslední řadě pak půjde o vyčíslení a prokázání škody. Právě tato otázka bude středobodem veškerých potenciálních nároků. Její zodpovězení je však složitější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Za dobu účinnosti krizových opatření vlády ČR bude nutné uplatnit škodu v režimu krizového zákona, a naopak po dobu účinnosti mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví je tento nárok nutné uplatnit dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Autor: Ondřej Růžička