Lidé

Tomáš Pavelec

Advokát

S advokátní kanceláří INVICTA začal spolupracovat v červenci 2021.

Kontakt

Tomáš je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru právo a právní věda. Část studia strávil v zahraničí, na rakouské Universität Salzburg. Advokátem se stal v roce 2014. V roce 2017 získal na právnické fakultě Univerzity Karlovy titul JUDr.

Již od studií působí v advokacii, specializuje se zejména na občanské a obchodní spory (litigace a arbitráže), insolvence, správní právo, nekalou soutěž, korporátní právo, právo nemovitostí a stavební právo.

Ve volném čase se Tomáš věnuje zpravidla sportu, zejména hokeji, golfu, cyklistice, plavání nebo tenisu. V zimě dává přednost sjezdovému lyžování a běžkám. Chodí do přírody, poslouchá hudbu a má rád dobré jídlo.

Hovoří česky a slovensky, anglicky a částečně německy

Významná praxe:

Korporátní právo
Poradenství rakouské IT společnosti při expanzi podnikání do České republiky, poradenství americké finanční skupině při zakládání a financování start-upu v ČR v oblasti vývoje aplikací pro letectví. Dále jsem ve věcech korporátního práva pro klienty zařizoval pořádání valných hromad, změny základního kapitálu, schválení příplatků mimo základní kapitál, zastavení podílu v korporaci, převody podílů, revize zakladatelských právních jednání, jmenování/odvolání členů volených orgánů, příprava smluv o výkonu funkce, nabývání majetku dceřinou společností na základě posudku znalce, likvidace společností s ručením omezeným se zahraniční majetkovou účastí, zastoupení menšinového společníka v několika sporech o zcizení majetku většinovým společníkem, zastoupení majoritního akcionáře ve sporu o povinném odkupu akcií.

Právo nemovitostí
Právní poradenství zahraničním investorům při koupi a správě domů na území Starého Města a Vinohrad, zastupoval vlastník bytových projektů nájemního bydlení v souvislosti s výstavbou a nájemními vztahy. Standardní převody bytových jednotek a rod. domů.
Claim management při výstavbě nemovitostních projektů a pozemního stavitelství. Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v souvislosti se smlouvami o dílo.

Fúze & akvizice
fúze sloučením obchodní jmění dvou společností v oblasti metalurgie s právní formou společnost s ručením omezeným.

Finanční právo
Právní poradenství významné mezinárodní leasingové společnosti při uplatňování nároků z titulu leasingových smluv a v oblasti přípravy smluvní dokumentace.
Právní služby investorovi při odkupu portfolia zajištěných i nezajištěných pohledávek v hodnotě přesahující 100 mil. Kč od tuzemské banky.

Soudní spory, rozhodčí řízení a insolvence
V této oblasti lze z dosavadní praxe uvést zastoupení významné české banky v rozhodčím řízení v souvislosti s financováním výstavby továrny v zahraničí v celkové hodnotě cca 11 mil. EUR, zastoupení ve sporu o výstavbu nemovitostního projektu, zastupování české IT společnosti v soudním sporu o nárok na zaplacení autorských odměn ve výši cca 160 mil. Kč proti státní instituci, zastupování celosvětového renomovaného výrobce obuvi proti padělatelům zboží v ČR a ve věcech nekalé soutěže, zastupování zahraniční letecké společnosti proti osobám uplatňující práva z přepravy, zastoupení klienta proti minoritním akcionářům v tzv. squeez-outových sporech o výši přiměřeného protiplnění s hodnotou sporu přesahující stovky mil. Kč. Zastoupení významné leasingové společnosti při uplatňování nároků přesahujících 500 mil. Kč v soudních a rozhodčích řízeních, insolvenčním řízení a trestním řízení.